Dňa 22. mája 2003 v Kijeve bol usporiadaný Rámcový dohovor o ochrane a udržateľnom vývoji Karpát, nazývaný Karpatským dohovorom, ratifikovaný Poľskom roku 2006. Cieľom dohovoru je viesť mnohostrannú politiku a spoluprácu v prospech ochrany a udržateľného vývoja Karpát, zlepšenia kvality života, posilnenia miestneho hospodárstva a lokálnych spoločenstiev, ako aj zachovania prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva na tomto území.
Svojím dosahom poníma 7 štátov – Poľsko, Česko, Slovensko, Ukrajinu, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko. Každý z nich určuje geografický dosah platnosti dohovoru.
Karpatský dohovor je rámcový, to znamená, že určuje všeobecné politické ciele, ktoré propagujú integrovaný prístup k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva Karpát. Dohovor nevymedzuje konkrétne povinnosti, ale pozýva strany k spolupráci v prospech zavádzania dohodnutých pravidiel v dohovore. Hlavnými oblasťami záujmov dohovoru sú:

 • integrovaný prístup k hospodáreniu s prírodnými zdrojmi;
 • ochrana a udržateľné využívanie biologickej a krajinnej rozmanitosti;
 • priestorové plánovanie;
 • udržateľná a integrovaná správa nad vodami poriečia;
 • udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo;
 • udržateľná doprava a infraštruktúra;
 • udržateľný cestovný ruch;
 • priemysel a energetika;
 • kultúrne dedičstvo a ľudové poznanie;
 • systém hodnotení pôsobenia na životné prostredie a informovania o stave životného prostredia, monitoring a predčasné varovanie;
 • zvyšovanie úrovne vedomia, vzdelanie a účasť spoločnosti.