wtorek, 19 styczeń 2021
plensk

„Na Wołoskim Szlaku”

Fundacja Instytut Regionalny z siedzibą w Rzeszowie realizuje projekt „Na Wołoskim Szlaku” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Termin realizacji projektu: 01.03. - 30.11.2020 r.
Numer umowy o dofinansowanie: 284/I/2020
Wartość projektu: 127960,00 zł (dofinansowanie 118760,00 zł, wkład osobowy 9200,00 zł)

Głównym celem projektu jest wzrost angażowania się mieszkańców pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego w obrębie województwa podkarpackiego, w działania na rzecz swoich wspólnot poprzez rozwijanie edukacji kulturalnej za sprawą realizacji co najmniej 12 inicjatyw lokalnych związanych z dziedzictwem wołoskim.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost liczby obywateli angażujących się̨ w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne w obszarze kultury.
2. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych poprzez poprawę umiejętności w zakresie przygotowywania inicjatyw społecznych związanych z kulturą wołoską.
3. Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych z wykorzystaniem dziedzictwa wołoskiego.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora poprzez wzrost wykorzystania zasobów jakim dysponują organizacje.
5. Popularyzacja kultury wołoskiej i aktywności organizacji w obszarze dziedzictwa kulturowego.

Cele zostaną osiągnięte przez:

  • Laboratorium Lokalnej Diagnozy Społecznej (lepsze poznanie potrzeb odbiorców pomocy oraz zidentyfikowanie dobrych praktyk),
  • Fabrykę Inicjatyw Społecznych (min. 12 inicjatyw angażujących lokalnych partnerów; konkurs wiedzy o dziedzictwie wołoskim, konferencja nt. aktywności ngo’s w obszarze kultury i znaczenia edukacji kulturowej

Projekt pozwoli na:

  • stymulowanie zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz środowiska (12 partnerstw, min. 36 organizacji, min. 108 osób),
  • wzmocnienie potencjału organizacji za sprawą opracowania i realizacji inicjatyw lokalnych (min. 36 organizacji),
  • aktywizację otoczenia organizacji do wzajemnej współpracy (szkół, samorządu, przedsiębiorców, mieszkańców), łączącą aktywność mieszkańców ze zdobywaniem przez nich wiedzy w sferze działań obywatelskich i edukacji kulturalnej,
  • popularyzację kultury wołoskiej (konkursy, inicjatywy, konferencja),
  • wzmocnienie instytucjonalne Wnioskodawcy: zdobycie nowych doświadczeń, przygotowanie do podejmowania kolejnych działań, nawiązanie współpracy z lokalnymi liderami.

Adresaci projektu

  • osoby zainteresowane zaangażowaniem się w działalność na rzecz lokalnych społeczności (w szczególności młodzież) poprzez działalność w organizacjach pozarządowych,
  • organizacje pozarządowe nieaktywne lub bardzo słabo aktywne (posiadające osobowość prawną), niekorzystające z finansów publicznych na realizację swoich celów statutowych, nierealizujące inicjatyw lokalnych – organizacje o budżecie za ostatni rok nieprzekraczającym 20 tys. PLN

Zasadniczym działaniem zaplanowanym w ramach projektu będzie organizacja konkursu „Na Wołoskim Szlaku…”, którego głównym celem będzie realizacja wydarzeń związanych z kulturą wołoską przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu organizacje będą miały możliwość zorganizowania wydarzeń, dzięki którym nabiorą umiejętności organizacyjnych, zarządzania czy też rozliczania grantów.

Cele szczegółowe konkursu:
a) upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury wołoskiej,
b) podtrzymywanie tradycji pasterskich,
c) zaangażowanie społeczności na obszarach wiejskich,
d) współpraca pomiędzy silniejszymi i słabszymi organizacjami, wzajemna pomoc,
e) podtrzymanie unikatowego charakteru regionu poprzez identyfikację społeczności lokalnych z tradycją i kulturą pasterską.
f) nawiązanie współpracy pomiędzy małymi organizacjami lokalnymi, szkołami,
g) zwiększenie umiejętności z zakresu zarządzania,
h) edukacja kulturowa.

Konkurs ogłoszony zostanie z wykorzystaniem lokalnych i regionalnych mediów (prasa), przygotowane zostaną również materiały promocyjne, rozesłane do lokalnych środowiskach za pośrednictwem działających tam organizacji pozarządowych, instytucji publicznych (przesłane zostaną materiały z prośbą o ich umieszczenie w widocznym miejscu).
Komisja wyłoni min. 12 najlepszych inicjatyw-pomysłów. Najlepsze pomysły angażujące lokalnych partnerów, wykorzystujące lokalne zasoby oraz nawiązujące do dziedzictwa regionu, a będące odpowiedzią na istniejące potrzeby zostaną nagrodzone ich realizacją. Jednak to nie Wnioskodawca je zrealizuje, ale pomysłodawcy. Zakłada się, iż inicjatywa-pomysł będzie uwzględniać partnerstwo: organizacja silniejsza, ale wymagająca wsparcia, posiadająca niewielkie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, ale rozpoznawalna lokalnie; co najmniej 2 słabe organizacje: o bardzo ograniczonym potencjale, nieaktywne. Preferowane będą inicjatywy angażujące innych lokalnych partnerów: szkoła, samorząd i/lub przedsiębiorców, mieszkańców. Inicjatywy muszą nawiązywać do kultury wołoskiej. W dalszej kolejności liderzy wyłonionych inicjatyw przeprowadzą spotkania diagnostyczne w swoich miejscowościach, w czasie których doprecyzowane zostaną założenia oraz dookreślone potrzeby. Liderom spotkań diagnostycznych zapewnione zostaną sale oraz drobny poczęstunek. Spotkania zorganizowane zostaną w miejscowościach wskazanych przez liderów, najbardziej dogodnych, w terminach i porach odpowiadających uczestnikom (możliwe godz. popołudniowe, weekendy). Przewidziano 12 spotkań diagnostycznych z udziałem co najmniej 3 organizacji: 1 silniejszej i 2 słabszych oraz partnerów lokalnych.

Rezultaty:
- 12 inicjatyw społecznych związane z kulturą wołoską.
Na realizację inicjatyw przewidziana została pula 57 600 złotych (min. 12 inicjatyw x średnio po 4800 zł, w tym 4500 zł ze środków PO FIO, a 300 zł to wolontariat). Ogłoszenie konkursu planowane jest w lipcu br., a realizacja inicjatyw potrwa do końca października.

 

logotypy.png

 


euroregion

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl