środa, 25 listopad 2020
plensk

Karpaty - wiadomości ogólne

Karpaty to rozległy łańcuch górski położony w środkowej Europie. Ciągną się łukiem o długości około 1300 km pomiędzy przełomem Dunajca na granicy austriacko–słowackiej w pobliżu Bratysławy do tzw. Żelaznej Bramy na pograniczu rumuńsko–serbskim.
Państwa na terenie których znajdują się Karpaty to: Rumunia, Słowacja, Ukraina, Polska, Węgry, Czechy, Austria, Serbia i Czarnogóra.

Karpaty są drugim co do rozległości (po Alpach) pasmem górskim Europy, a ich powierzchnia to około 209 000 km2.

karpaty
Ogólny podział Karpat obejmuje trzy łańcuchy:
- Zachodni,
- Wschodni
- Południowy,
w ramach których wyróżniane są: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, Centralne Karpaty Zachodnie, Wewnętrzne Karpaty Zachodnie, Wewnętrzne i Zewnętrzne Karpaty Wschodnie oraz Karpaty Transylwańskie i Góry Zachodniorumuńskie.

Najwyższym pasmem Karpat są Tatry, w szczególności ich słowacka część, w której położone są: Gerlach (2655 m n.p.m), Łomnica (2632 m n.p.m), Lodowy Szczyt (2628 m n.p.m) i Durny Szczyt (2623 m n.p.m). Kolejne pasma przekraczające wysokość 2500 m n.p.m. znajdują się na terenie Rumunii, najwyższe z nich są Góry Fogaraskie (Moldoveanu – 2544 m n.p.m).
08
Dwa kluczowe czynniki kształtujące wartość przyrodniczą Karpat, to duża różnorodność siedlisk przyrodniczych charakterystyczna dla obszarów górskich oraz niedostępność tego terenu, sprawiająca, że wiele miejsc ma wciąż charakter zbliżony do naturalnego. Rozmaitość siedlisk przyrodniczych związana jest przede wszystkim z dynamicznymi zmianami warunków klimatycznych wraz z wysokością nad poziomem morza i wynikającą z tego strefowością roślinności.
Bogactwo przyrodnicze Karpat wiąże się także z mniejszą dostępnością obszarów górskich, a co za tym idzie – ograniczoną ingerencją człowieka w środowisko naturalne. Miejsca o charakterze zbliżonym do naturalnego zajmują obecnie niewielką powierzchnię i występują w rozproszeniu, tam gdzie szczególnie trudno dotrzeć z powodu ukształtowania terenu, lub też na obszarach od dawna objętych ochroną. Znaczenie takich miejsc dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego jest fundamentalne, ponieważ wiele rzadkich i zagrożonych gatunków związanych jest właśnie z siedliskami o charakterze pierwotnym.

DSCN1104


euroregion

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl