niedziela, 16 czerwiec 2024

Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej

Konwencja Karpacka stosuje się do „regionu karpackiego”, co nie oznacza jednak, że zasięg jej stosowania pokrywa się z obszarem uznawanym za region Karpat w rozumieniu naukowym lub potocznym. Każda ze Stron przy określeniu geograficznego zasięgu stosowania Konwencji na swoim terytorium kierowała się różnymi wybranymi przez siebie kryteriami (np. geograficznymi, społeczno-gospodarczymi).

Z uwagi na powyższe, w niektórych krajach - Stronach stosowanie Konwencji ograniczone jest wyłącznie do obszarów o typowo górskim charakterze (przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego Rumunia złożyła oświadczenie, zgodnie z którym Konwencja nie stosuje się do położonej na terytorium Rumunii części Pogórza Karpackiego oraz do Płaskowyżu Transylwanii), podczas gdy w innych Stronach zakres obowiązywania Konwencji obejmuje również obszar pogórzy.

MAPA

Każda ze Stron Konwencji Karpackiej w drodze jednostronnej deklaracji może rozszerzyć geograficzny zakres stosowania postanowień Konwencji i jej protokołów tematycznych na kolejne, dodatkowe części swojego terytorium. Rozszerzenie takie może leżeć w interesie danej Strony i mieć istotne znaczenie dla skuteczności wdrażania Konwencji na jej terytorium, zarówno w przypadku zagadnień, które ze swej istoty wykraczają poza granice administracyjne jednostek objętych aktualnym zakresem stosowania Konwencji (np. kwestie zarządzania wodami dorzeczy), jak też zjawisk, których zasięgu nie da się precyzyjnie określić żadnymi granicami, w tym administracyjnymi (np. dziedzictwo kulturowe Karpat). Jednak takie jednostronne rozszerzenie geograficznego zakresu stosowania postanowień Konwencji musi być uzasadnione niezbędnością takiego rozwiązania dla jej efektywnego wdrażania na terytorium danej Strony. Jak dotąd żadna ze Stron nie dokonała rozszerzenia zakresu stosowania Konwencji i któregokolwiek jej protokołu tematycznego w stosunku do pierwotnie zadeklarowanego obszaru swojego terytorium.

W Polsce Konwencja Karpacka stosuje się do obszaru 18 612,48 km2 (ok. 6 % powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja Karpacka oraz wszystkie ratyfikowane przez RP tematyczne protokoły do Konwencji stosują się do obszaru 18 612,48 km2 (ok. 6% powierzchni lądowej kraju). Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gmin miejskich, 37 gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin - miast na prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim.

MAPA 2

Źródłó: www.karpatylacza.pl

logotup

 

Adres korespondencyjny

35-064 Rzeszów, Rynek 16/1

Dane kontaktowe

+48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl